โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาอบไอน้ำยุคไฮเทค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรารถนา สืบค้า

  • วัชระ ประเทศา

  • เสาวนีย์ ชิตไธสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาผลของความต่างศักย์ไฟฟ้าที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน วิธีทำการทดลองแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กระตุ้นด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน 2 Volt, 5 Volt ,8 Volt 12 Volt กลุ่มที่ 1 กระตุ้น 1 ชั่วโมงทุกวัน กลุ่มที่ 2 กระตุ้น 2 ชั่วโมงทุกวัน