โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผู้พิชิตหนู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศักดิ์ชัย สมพิมาย

  • ศุภวัฒน์ คร่ำสุข

  • อุเทน มานอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารกำจัดหนู

  • หนู

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากเมล็ดมะกล่ำตาหนู สลัดไดและดองดึงในการกำจัดหนู วัสดุที่ใช้ได้แก่ เมล็ดมะกล่ำตาหนู ต้นสลัดได เหง้าของดองดึง ข้าวสุก และแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ภาชนะใส่เหยือก ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ วีธีดำเนินการทดลองโดยนำวัสดุดังกล่าวที่เตรียมมาทำการบด แล้วผสมกับเมล็ดข้าวสุก จากนั้นจึงเปลี่ยนวิธีสกัดสารจากการบดเป็นสกัดด้วยแอลกอฮอล์ และสกัดด้วยน้ำ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ว่าการสกัดแบบใดจะทำให้หนูตายมากที่สุด จากนั้นจึงทำการทดสอบเพื่อหาชนิดและปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสม ที่จะใช้กำจัดหนู สรุปผลการทดลองพบว่า หนูที่กินเมล็ดมะกล่ำบดผสมกับข้าวจะตายในที่สุด รองลงมาได้แก่ สลัดได และดองดึง ตามลำดับ โดยหนูจะมีพฤติกรรมคล้ายๆ กัน ได้แก่ อุจจาระเหลวและบ่อย ซึมและตายในที่สุด และวิธีการที่เหมาะสมที่จะใช้เตรียมวัตถุดิบในการผสมข้าวเพื่อกำจัดหนูคือ วิธีการบด และอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเตรียมเมล็ดมะกล่ำเพื่อกำจัดหนูมีดังนี้ ใช้เมล็ดมะกล่ำ 10 กรัม ผสมข้าวสุก 10 กรัม แล้วผสมกับนม 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ภายใน 16 ชั่วโมง