โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของความเข้มข้นของสารละลายเฮไลด์ต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเปลือกไข่กับกรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชฏาภรณ์ อัครวโรทัย

  • อรุณี ดีเลิศไพบูลย์

  • อัญญาภรณ์ เหมกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์