โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารดึงดูดแมลงวันผลไม้ที่ได้จากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พักตร์ประไพ เกียรติอุทัย

  • พิมพิการ์ กลั่นแก้ว

  • ภัณธิรา เทศถนอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทองดี แย้มสรวล

  • ธิดา มีแต้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(36) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช

  • แมลงวันผลไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่าสารจากพืชใดที่สามารถดึงดูดแมลงวันผลไม้ได้ ส่วนใดของพืชที่ใช้ได้ดี ตัวทำละลายในการเก็บรักษาสารละลายที่สกัดได้ให้มีประสิทธิภาพในการดึงดูดแมลงวันผลไม้มากที่สุด ผลการทดลองพบว่า พืชที่มีความสามารถในการดึงดูดแมลงวันผลไม้ได้ดีที่สุดคือ กะเพราแดง ส่วนมีความสามารถในการดึงดูดแมลงวันผลไม้ได้ดีที่สุดคือ ใบ ตัวทำลายที่ดีที่สุดคือ เฮกเซน สารละลายใบกะเพราะแดงในเฮกเซนสามารถเก็บรักษาาในที่ที่มีแสงสว่างให้มีประสิทธิภาพดีกว่าการเก็บรักษาในที่มืด และเพื่อนำสารละลายที่ได้เก็บที่อุณหภูมิห้อง(ประมาณ 30 C) พบว่าสารละลายนั้นสามารถดึงดูดแมลงวันผลไม้ได้ดีกว่าการเก็บในตู้เย็น(อุณหภูมิประมาณ 15 C) ระยะเวลาที่ใช้เก็บรักษานั้นถ้าเก็บไว้นานอย่างน้อย 15 วัน สารละลายก็ยังมีความสามารถในการดึงดูดแมลงวันผลไม้ได้ดี