โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้ฟักไข่แบบกองทราย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชมรมศิลป์ จิตปรีดา

  • ปาริฉัตร ภูตะรุณ

  • วรายุทธ ฉิมพาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 12(33) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้ฟักไข่

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทดลองเกี่ยวกับรูปแบบการฟักไข่วิธีใหม่ ที่ประหยัดต้นทุนและพลังงาน ปัญหาที่นำมาศึกษา คือ การผสมผสานสภาพแวดล้อมระหว่างทราย น้ำ และอากาศ จะมีความเหมาะสมต่อการฟักไข่หรือไม่ การทดลองแบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 เป็นการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น คือ การวัดอุณหภูมิของทราย อากาศและน้ำ ขั้นที่ 2 การทดลองฟักไข่ในทราย ตัวแปรต้นของการทดลองนี้คือ ระดับของไข่ที่จมอยู่ในทราย 1/4, 2/4, 3/4 และ 4/4 ของความสูงฟองไข่ ผลการทดลองพบว่าร้อยละ 60 ของไข่ที่ฟักจะฝังลงในทรายลึก 3/4 และ 4/4 ของความสูงของไข่ ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดทั้งในทรายแห้งและทรายชื้น ขั้นที่ 3 เป็นการประดิษฐ์ตู้ฟักไข่และทดลองใช้ตู้ฟักไข่ที่คณะผู้จัดทำโครงงานประดิษฐ์ขึ้น เป็นตู้ฟักไข่แบบกองทราย ขนาดกว้าง 40 cm ยาว 40 cm และสูง 40 cm บรรจุไข่ฟักครั้งละ 2 ถาด ถาดละ 30 ฟอง รวมไข่ที่ฟักได้ทั้งหมด 60 ฟอง ผลการทดลองฟักไข่ไก่บ้านพบว่า ฟักออกคิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนไข่ที่ฟัก หลักการของตู้ฟักไข่นี้อาศัยความร้อนจากดวงอาทิตย์ถ่ายเทเข้าตู้ฟักโดยส่งผ่านท่อน้ำ พลังงานความร้อนจะถ่ายเทให้อากาศและทรายซึ่งอยู่ภายในตู้ฟัก ทรายถมไข่อยู่ที่ระดับ 3/4 ของความสูงของไข่เป็นระดับที่เหมาะสมที่สุด การฟักไข่วิธีนี้ไม่ต้องมีการกลับไข่ก็สามารถถ่ายเทความร้อนให้ไข่ฟักได้ทั่วถึงทั้งฟอง และสามารถเปิดปิดรูระบายอากาศเพื่อปรับความร้อนและความชื้นภายในตู้ฟักได้