โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการงอกของเมล็ดพืชด้วยน้ำมะพร้าวและน้ำคั้นผักโขม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริยาภัทร จรูญไพศาล

  • พัสตราภรณ์ วิทักษบุตร

  • อนิวรรต โนนศรีชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p68

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมะพร้าว

  • ผักโขม

  • เมล็ดพืช การเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่องการงอกของเมล็ดพืชด้วยน้ำมะพร้าว และน้ำคั้นผักโขม โดยเปรียบเทียบอัตราการงอกของเมล็ดผักบุ้ง ผักกาดเขียวปลี ผักชีจีน และแมงลัก ศึกษาอัตราการงอกเมล็ดพืชเปลือกบางและเมล็ดพืชเปลือกหนา เมล็ดชนิดมีเมือกและไม่มีเมือก เปรียบเทียบอัตราส่วนน้ำมะพร้าวและน้ำคั้นผักโขมที่เหมาะสมกับการเร่งการงอกของเมล็ดพืชผักสวนครัว ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้นำเมล็ดผักชุด ผักกาดเขียวปลี ผักบุ้ง ผักชีจีน และแมงลัก ชนิดละ 100 เมล็ด มาทดลองเปรียบเทียบกันพบว่า เมื่อแช่เมล็ดในน้ำกลั่น ผักกาดเขียวปลีจะมีอัตราการงอกดีที่สุด เมล็ดพืชเปลือกบางจะมีอัตราการงอกร้อยละ 80 เมล็ดมีเมือกจะงอกได้ดีกว่าไม่มีเมือก เมื่อแช่ในน้ำคั้นผักโขมเมล็ดจะงอกได้ดีกว่าแช่ในน้ำมะพร้าวและอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการเร่งการงอกโดยใช้น้ำมะพร้าว : น้ำคั้นผักโขม ที่ดีที่สุดคือ 1:3 ทำเมล็ดงอกได้ร้อยละ 71