โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการใช้ว่านน้ำ (Acorus calamus L.) กำจัดแมลงวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณะ ม่วงป่า

  • พากเพียร สินจันทร์

  • ราเชนทร์ นวลละออง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรินทร มนตรี

  • บัวแก้ว ศรีภูธร

  • ศักดิ์ศรี สายสิน

  • อาภรณ์ มนตรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ว่านน้ำ

  • สมุนไพร

  • แมลงวัน การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการคิดค้นวิธีการกำจัดแมลงวันโดยใช้สมุนไพรจากธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ซึ่งจะทำให้เกิดพิษต่อคนและสัตว์ พืชที่นำมาทดลองศึกษา คือ ว่านน้ำ (Acorus calamus L.) วิธีการศึกษาทำดังนี้คือ บดเหง้าว่านน้ำให้ละเอียดตากแห้งส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งใช้สด แล้วทำเป็นสูตร 10 สูตร คือ สูตรที่ 1 ใช้น้ำกลั่น เป็นสูตรควบคุม สูตรที่ 2 ใช้น้ำมะพร้าว สูตรที่ 3 ว่านน้ำสดบดละเอียดผสมน้ำกลั่นอัตรา 1 : 10 สูตรที่ 4 ว่านน้ำสดบดละเอียดผสมน้ำกลั่นอัตรา 3 : 10 สูตรที่ 5 ว่านน้ำสดบดละเอียดผสมน้ำมันมะพร้าวอัตรา 1 : 10 สูตร สูตรที่ 6 ว่านน้ำสดบดละเอียดผสมน้ำมันมะพร้าว อัตรา 3 : 10 สูตรที่ 7 ว่านน้ำแห้งบดละเอียดผสมน้ำกลั่น อัตรา 1 : 10 สูตรที่ 8 ว่านน้ำแห้งบดละเอียดผสมน้ำกลั่น อัตรา 3 : 10 สูตรที่ 9 ว่านน้ำแห้งบดละเอียดผสมน้ำมันมะพร้าว อัตรา 1 : 10 สูตรที่ 10 ว่านน้ำแห้งบดละเอียดผสมน้ำมันมะพร้าว อัตรา 3 : 10 ทั้ง 10 สูตร นำไปฉีดพ่นแมลงวันระยะตัวหนอนเปรียบเทียบกับตัวเต็มวัย ผลการทดลองสรุปได้ว่า สูตร 10 ให้ผลดีที่สุด คือ ว่านน้ำแห้งผสมน้ำมันมะพร้าว อัตรา 1 : 10 ทำให้แมลงวันระยะตัวหนอนตาย 98 % เมื่อเปรียบเทียบทั้งหมด 10 สูตร และสูตร 10 มีผลทำให้แมลงวันตัวเต็มวัยตาย เฉลี่ย 95 % เฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบทั้ง 10 สูตร