โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องป้องกันการขโมยรองเท้าด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริญญา ยอดกุศล

  • วิโรจน์ อุสาหะ

  • อำนวย คชสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(29) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รองเท้า

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องป้องกันขโมย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องป้องกันการขโมยรองเท้าวงจร อิเล็กทรอนิกส์ มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการขโมยรองเท้าในโรงเรียน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้จากอุปกรณ์ของเล่นบางชิ้นที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายมาประยุกต์ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ขั้นตอนคือตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง ตอนที่ 2 ศึกษาระยะทางการได้ยินเสียงสัญญาณจากเครื่องป้องกันขโมยรองเท้า จากผลการทดลองพบว่าเมื่อนำรองเท้ามาวางบนเครื่องป้องกันขโมย เมื่อยกรองเท้าขึ้นจากเครื่องป้องกันขโมยจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นทุกครั้งและเสียงดังกล่าวสามารถได้ยินในระยะทางประมาณ 20 เมตร ถ้าไกลกว่านี้จะไม่ได้ยินเสียงสัญญาณ