โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษหอมจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาวินี สิงห์โต

  • สถาพร พุทธรักษ์

  • สุมลทิพย์ อินทโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศักดิ์ศรี สายสิน

  • สงบ ดุษฎีธัญกุล

  • อมรรัตน์ ดุษฎีธัญกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • ผักตบชวา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำกระดาษจากผักตบชวา โดยนำผักตบชวาสดและผักตบชวาแห้งมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วต้มฟอกสีด้วยสบู่ นำมาปั่นละเอียดโดยเติมน้ำและแป้งเปียกเพื่อทำเยื่อกระดาษ แล้วตีเยื่อกระดาษที่ได้ในตะแกรงทำกระดาษให้สม่ำเสมอ แล้วยกขึ้นตากแดดให้แห้ง ทำการใส่สีและอบกลิ่นกระดาษที่ได้ เปรียบเทียบคุณภาพของกระดาษที่ได้จากผักตบชวาสดและผักตบชวาแห้ง พบว่ากระดาษจากผักตบชวาแห้งมีคุณภาพดีกว่าโดยมีความเหนียวกว่าและไม่เกิดเชื้อรา