โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษจากเปลือกข่อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิตา เสตรุณ

  • ฐิตินันท์ บุญประสาร

  • วาสนา จำรัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฬาลักษณ์ นพคุณ

  • มนัสยา คูรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p71

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • ข่อย

  • เปลือกไม้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต015/2540 โครงงานนี้เป็นการทดลองนำวัสดุทางธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อใช้ทดแทนกระดาษที่มีขายตามท้องตลาด ซึ่งมีราคาแพงพอสมควร รวมทั้งการนำกระดาษที่ผลิตได้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่แพ้กระดาษโดยทั่ว ๆ ไป จากการทดลองพบว่า เปลือกข่อยสามารถนำมาผลิตเป็นกระดาษชนิดบางและชนิดหนาได้ กระดาษชนิดบางจะเห็นลายของเส้นใยชัดเจน สวยงามกว่าชนิดหนาเป็นเส้นลายเฉพาะตัวของกระดาษข่อย ส่วนชนิดหนาจะมีเนื้อกระดาษที่แน่นและแข็งแรงกว่า เมื่อนำกระดาษที่ได้จากเปลือกข่อยมาทดสอบการทนความร้อนพบว่า สามารถทนได้ดีเท่ากับกระดาษสา แต่ดีกว่ากระดาษธรรมดา เมื่อใช้ความร้อน 106 องศาเซลเซียส สำหรับความเหนียวพบว่ากระดาษเปลือกข่อยชนิดหนารับน้ำหักได้มากถึง 1630 กรัม ซึ่งใกล้เคียงกับกระดาษธรรมดา มีการดูดซับดีกว่ากระดาษโครมาโตกราฟฟี สำหรับการผลิตกระดาษออกมาเป็นแผ่น ๆ และเป็นกระดาษเรียบ คือ ตะแกรงไนลอน ซึ่งจะลอกออกได้ง่าย กระดาษเรียบดี มีความคงทนความร้อนดูดซึมสีได้ดี ไหม้ไฟช้า และมีความเหนียวกว่ากระดาษธรรมดามาก อีกทั้งยังสามารถนำกระดาษที่ได้ไปประดิษฐ์เป็นสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น ประดิษฐ์ดอกไม้ ของชำร่วย ที่ติดตู้เย็น อัลบั้มภาพ และยังให้ความสวยงามตามธรรมชาติอีกด้วย