โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องมือวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสงอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติพงษ์ ภัทรไกร

  • วิชัย ศรีวิเศษ

  • เบญรงค์ ดำรงสัตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตนชัย โสรสิงห์

  • รุ่งฤดี มโนรัตน์

  • สุพจน์ จารุวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ความเข้มแสง

  • ฟิล์มกรองแสง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสงอย่างง่าย อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์ที่นำมาจากเครื่องคิดเลขที่ชำรุด เครื่องปริมาณกระแสไฟฟ้า วัสดุที่ใช้ได้แก่ กล่องพลาสติก ฟิล์มกรองแสงตัวอย่างที่มีความเข้มของฟิล์ม 40% , 60% และ 80% ถ่านไฟฉายและสายไฟ จาก 2 บริษัท วิธีการทดลองโดยผลิตพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างง่ายโดยใช้โซล่าเซลล์ จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้จะมีค่าลดลง แล้วนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาประกอบกันเป็นเครื่องมือให้หลอดไฟเป็นแหล่งกำเนิดแสงแล้วนำเครื่องมือดังกล่าวไปทดสอบกับฟิล์มกรองแสงที่ยอมให้แสงผ่านได้ 40% ทำการวัดพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นโดยใช้ในรูปของความต่างศักย์ ผลการทดลองพบว่า ฟิล์มกรองแสงที่ยอมให้แสงผ่านได้ 40% ขึ้นไปจะมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าลดลงไม่เกิน 5 % ในขณะที่ฟิล์มกรองแสงที่ยอมให้แสงผ่านได้น้อยกว่า 40% จะมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 5 % เมื่อนำไปทดสอบกับรถยนต์ปกติทั่วไปพบว่าเครื่องมือดังกล่าวให้ความถูกต้องในการวัดมีความถูกต้องมากกว่า 80% ประโยชน์ที่ได้รับคือ สามารถนำมาประยุกต์และนำไปพัฒนาต่อเพื่อทดแทนการนำเข้าเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสงที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ