โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอัศจรรย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิสร เหง้าจำปา

  • ประภาสิริ ถาวร

  • ปริณดา มโนรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่งฤดี มโนรัตน์

  • อุมากร วัฒนศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถั่ว

  • เปื่อย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มตัวนำความร้อน ว่ามีผลต่อการเปื่อยยุ่ยของอาหารหรือไม่ โดยวัสดุที่ใช้ได้แก่ บีกเกอร์ ช้อน ตะปูเข็ม ตะเกียง โดยนำเอาช้อนใส่ลงในบีกเกอร์ที่มีถั่วนำมาต้มแล้วทำการจับเวลาให้เท่ากันทำเช่นเดียวกันกับตะปูเข็ม และชุดสุดท้ายไม่ใส่วัสดุทั้งสองเลย ผลการทดลองพบว่า ไม่ว่าจะใส่ช้อนหรือตะปูเข็มลงไปในบีกเกอร์ที่ต้มถั่วก็ทำให้เมล็ดถั่วเปื่อยยุ่ยเร็วกว่าการต้มที่ไม่ใส่วัสดุทั้งสอง