โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องข้าวเหนียวนุ่มภูมิปัญญาไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฎาบัณ ปานโท้

  • ปภาณิน มโนรัตน์

  • วลีรัตน์ คุปตพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มารศรี นิลรัตน์

  • รัชนี โสดถานา

  • รุ่งดี มโนรัตน์

  • อรสา เนื่องอุตม์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "ข้าวเหนียวนุ่มภูมิปัญญาไทย" ได้แบ่งการศึกษาค้นคว้าออกเป็น 4ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1เพื่อเปรียบเทียบความหนานุ่มของข้าวเหนียว ที่แช่ด้วยน้ำเชื้อกับแช่ด้วยน้ำธรรมดาแล้วนำไปนึ่ง ตอนที่2 เพื่อศึกษาสารต่างๆที่อยู่ในน้ำเชื้อแช่ข้าวเหนียว ตอนที่3 เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างน้ำเชื้อกับน้ำธรรมดาที่ใช่แช่ข้าวเหนียวที่มีผลต่อความนุ่มของข้าวเหนียวเมื่อเวลาผ่านไป ตอนที่4 เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการแช่ข้าวเหนียวที่มีผลต่อความหนานุ่มของข้าวเหนียวเมื่อเวลาผ่านไป จากผลการทดลองตอนที่1 พบว่าข้าวเหนียวที่แช่ด้วยน้ำเชื้อแล้วนำไปนึ่งมีความนุ่มมากกว่าข้าวเหนียวที่แช่ด้วยน้ำธรรมดาแล้วนำไปนึ่ง ตอนที่ 2 พบว่า ในน้ำเชื้อที่ใช้แช่ข้าวเหนียวมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆจำนวนมาก คือ แบคทีเรีย และน้ำเชื้อมีค่า pH เท่ากับ 4.23 ซึ่งมีสภาพเป็นกรด ตอนที่3 พบว่าอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดระหว่างน้ำเชื้อกับน้ำธรรมดาที่ใช้แช่ข้าวเหนียวและทำให้ข้าวนุ่มนานซึ่งมีอัตราส่วนดังนี้ น้ำเชื้อ : น้ำธรรมดา : ข้าวเหนียว คือ 2 : 1 : 2 ตอนที่4 พบว่าระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการแช่ข้าวเหนียวแล้วนำไปนึ่งให้มีความนุ่มนาน คือ 12 ชั่วโมง ดังนั้นการแช่ข้าวเหนียวด้วยน้ำเชื้อก่อนแล้วนำไปนึ่งมีผลทำให้ข้าวเหนียวนุ่มนาน