โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไข่เค็มไอโอดีนยุค IMF

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิติพงษ์ พรมโย

  • ณัฐพล คำภีระ

  • ณัฐพล แสงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(35) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ในการทำโครงงานนี้คือ ใช้สารละลายน้ำเกลือที่มีสารไอโอดีนตามมาตรฐานของกรมอนามัย ฉีดเข้าไปในไข่ด้วยปริมาณและความเข้มข้นต่าง ๆ กัน และทำการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บไข่เค็มหลังจากฉีดน้ำเกลือ วิธีทดลองมีขั้นตอนดังนี้คือ เตรียมน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร 7 ชนิด คือ ร้อยละ 20, 25, 30, 35, 40, 45 และร้อยละ 50 ต้มน้ำเกลือให้เดือดทิ้งให้เย็น ใช้เข็มหมุดเจาะไข่ให้เป็นรูขนาดเล็กเพื่อเป็นรูนำเข็มฉีดยา ใช้เข็มฉีดยาดูดเนื้อไข่ขาวออกมาส่วนหนึ่งแล้วฉีดน้ำเกลือปริมาณและความเข้มข้มที่ต้องการทดลองเข้าไปในไข่ แล้วเก็บไข่เค็มไว้นานเป็นระยะเวลาที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ไข่เค็มที่ดูดเนื้อไข่ขาวออก 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วฉีดน้ำเกลือเข้มข้นร้อยละ 40 โดยมวลต่อปริมาตรเข้าไป 4.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร และเก็บไว้นานตั้งแต่ 5 - 7 วันขึ้นไป จะได้ไข่เค็มที่มีคุณภาพดีที่สุด ต้นทุนเฉลี่ยต่อฟองเท่ากับ 2.07 บาท