โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรักษ์น้ำกวง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิพัฒน์ แซ่ยับ

  • วัชรศักดิ์ จอมทัน

  • วีระพงษ์ แสนฐาติสมุทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดัชนีชี้วัด

  • น้ำ คุณภาพน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดัชนีชี้วัดคุณภาพของลำน้ำกวงซึ่งอยู่บริเวณ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีวิธีดำเนินการคือ เก็บตัวอย่างน้ำจากบริเวณต่างๆจำนวน 4 จุดได้แก่ สะพานข้ามแม่น้ำกวง ถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ ลำปาง จุดที่2 บริเวณฝายน้ำล้นบ้านวังตอง จุดที่3 บริเวณสวนสุขภาพสะพานท่าขาม และจุดสุดท้ายบริเวณบ้านวังไฮ โดยมีอุปกรณ์ดังนี้ ถาดสวิง คู่มือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และแว่นขยาย ดัชนีชี้วัดที่ใช้คือ ประเภทและจำนวนของสัตว์ที่พบในแหล่งต่างๆ เช่น ตัวอ่อนชีปะขาว ตัวอ่อนแมลงปอ กุ้ง ปลิง หนอนลิ้นดำ หอย เป็นต้น และยังมีการประดิษฐ์ถังดักไขมัน โดยใช้หลักการน้ำล้น ซึ่งยังคงเหลือน้ำด้านบนเอาไว้ แล้วเพิ่มจำนวนถังขึ้นเป็น 3 ใบ โดยถังสุดท้ายใช้หลักการเดียวกันนี้รวมอยู่ในถังเดียวกัน และเพิ่มวัสดุกรองเช่น ทราย เป็นต้น จากการสำรวจพบว่าน้ำจากจุดที่ 1 มีคุณภาพดีกว่าจุดอื่นๆ อาจเป็นเพราะชุมชนไม่หนาแน่นและอยู่เหนือน้ำ โดยที่จุดที่ 2 ,3 และ 4 มีคุณภาพลดลงตามลำดับ ส่วนถังดักไขมันพบว่าการใช้ 3 ถังต่อกัน จะให้ผลดีเท่ากับแบบที่ 4 ที่รวมเป็นถังเดียวกัน แต่ถังที่ 4 กระทัดรัดและติดตั้งได้ง่ายกว่า ประโยชน์เพื่อทำการลดไขมันที่ปนมากับน้ำ ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งยังทราบข้อมูลของคุณภาพน้ำจากการสำรวจ