โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทคนิคการดักไขมันและน้ำมัน(สามพลังดักไขมัน)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนาวีร์ ไชยเหล็ก

  • ภาษพงษ์ เตมีย์ซิว

  • ศิรายุธ วัฒนะมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(21) p79

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การดักน้ำมัน

  • การดักไขมัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต146/2538 โครงงานนี้เป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับ เทคนิคการดักไขมันหรือน้ำมันที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากครัวเรือนหรือแหล่งอื่น ๆ ได้แก่ อู่ซ่อมรถ สถานที่รับล้างอัดฉีดรถยนต์เป็นต้น มีจุดประสงค์เพื่อทำให้น้ำทิ้งจากแหล่งต่าง ๆ มีความใสสะอาดมีไขมันปนเปื้อนน้อยที่สุดก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ การศึกษาหลักการเกี่ยวกับความหนาแน่นของของเหลวที่แตกต่างกันแล้วจึงออกแบบถังดักไขมัน บังคับให้ของเหลวไหลวนในถัง ทำให้น้ำกับไขมันแยกออกจากกันกล่าวคือไขมันหรือน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยจะลอยอยู่ด้านบน น้ำมีความหนาแน่นมากกว่าจะอยู่ชั้นล่าง ออกแบบถังทำให้เฉพาะน้ำไหลออกจากถัง การออกแบบถังดักไขมันเริ่มต้นจากแบบที่ 1, แบบที่ 2, แบบที่ 3 ประกอบด้วยถัง1,2, และ 3 ใบตามลำดับ และแบบที่ 4 ออกแบบให้เป็นถังเดี่ยวซึ่งภายในแบ่งเป็น 3 ส่วน ทำให้น้ำไหลวนภายในถังใบเดียว ซึ่งจากการทดลองพบว่าถังแบบที่ 3 และแบบที่ 4 มีประสิทธิภาพในการดักไขมันได้มากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ แต่ถังแบบที่ 4 กะทัดรัดใช้ได้สะดวก ในการเคลื่อนย้ายและการติดตั้ง เหมาะสมที่จะผลิตขึ้นแล้วนำไปใช้ในครัวเรือน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น อู่ซ่อมรถและสถานที่รับล้างอัดฉีดรถยนต์โดยทั่วไป