โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเห็ดแครง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุษยา ทองคำ

  • ปณิตา จุนเด็น

  • วรรณี ชวนประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าชนะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเห็ดแครง และสามารถเป็นอาชีพเสริมที่ใช้ต้นทุนน้อยและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ วิธีการทดลองคือนำไม้ชนิดต่างๆ ได้แก่ ไม้มะขาม ไม้ขนุน ไม้ยางพารา ไม้สะตอตัดให้มีความยาวท่อนละ 1 เมตร แล้วทำหลังคาให้สูงจากพื้น 1.5 เมตร รดน้ำทุกท่อนให้มีความชื้นเท่ากันเช้าและเย็นและทดลองเปรียบเทียบปริมาณน้ำที่รดและปริมาณแสงที่ได้รับ ผลการทดลองพบว่าไม้มะขามเป็นไม้ที่เห็ดแครงงอกได้ดีและได้ปริมาณมากที่สุดเพราะมีเปลือกหนาและเก็บความชื้นไว้ได้ดีและต้องรดน้ำในปริมาณมากส่วนปริมาณแสงที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดแครงควรมีแสงสว่างบ้างไม่ไม่ควรมากเกินไป