โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีย้อมผ้าจากผลอ่ำไอ่300 44 หน้า ภาพประกอบ520 โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการย้อมผ้าโดยใช้สีจากผลอ่ำไอ่ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะใช้สีสังเคราะห์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมได้ จากการศึกษาสีย้อมจากผลอ่ำไอ่ โดยการใช้น้ำ, สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์, สารละลายน้ำขี้เถ้า และสารละลายน้ำส้มสายชู ในอัตราส่วน ผลอ่ำไอ่:สารละลาย = 100 กรัม : 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปรากฏว่าสีที่ได้จากการย้อมผลอ่ำไอ่+น้ำ จะได้สีม่วงที่สวยงาม สีที่ได้จากการย้อมผลอ่ำไอ่+สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จะได้สีเหลือง สีที่ได้จากการย้อมผลอ่ำไอ่+สารละลายน้ำขี้เถ้า จะได้สีเขียว และสีที่ได้จากการย้อมผลอ่ำไอ่+สารละลายน้ำส้มสายชูจะได้สีม่วง เมื่อนำไปซักล้าง สีย้อมผ้าที่ได้จากผลอ่ำไอ่+น้ำ จะให้ผลดีที่สุด เพราะสีไม่ตก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุณี กุลสิงห์

  • ระพีพันธ์ กาฬบุตร

  • วิยดา โล่ห์คำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำนาจเจริญ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p58

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลอ่ำไอ่

  • ผ้า

  • สีย้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์