โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยางไม้เคลือบถุงกระดาษสำหรับเพาะชำกล้าไม้แทนถุงพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คณิตตา ทองมหา

  • นิภาพร ฝ่ายบุตร

  • สุพรรณี ใจทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันทิมา แก้วล้อมบึง

  • นิ่มนวล เต็งสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำนาจเจริญ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6 (17) p75

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยางไม้เคลือบถุงกระดาษ เพื่อใช้แทนถุงพลาสติกในการเพาะชำกล้าไม้ โดยใช้ยางไม้จากพืช 3 ชนิดคือ ยางจากผลดิบของตะโก ยางจากต้นมะเดื่อและยางจากต้นข่อย ผสมยางไม้แต่ละชนิดกับน้ำมันยางอัตราส่วน 20:1 แล้วทาบนแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตรจนทั่ว ผึ่งให้แห้งแล้วพับเป็นถุงลักษณะเดียวกับถุงพลาสติก นำไปเพาะชำต้นเทียนทองเปรียบเทียบกับถุงพลาสติกสีดำเป็นเวลา 30 วัน ผลปรากฏว่าถุงที่ได้จากการเคลือบด้วยยางตะโก ยางมะเดื่อ และยางข่อย สามารถใช้แทนถุงพลาสติกในการเพาะพันธุ์กล้าไม่ได้