โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเพิ่มอากาศในตู้ปลาประหยัดพลังงานจากระบบการให้น้ำเกลือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธงชัย โพธิ์เสือ

  • พันธ์ศักดิ์ บุตรศรี

  • วิศวะ ธรรมหทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทนง ขันฑ์บุญ

  • วินัย เกียรติอดิศร

  • อดิศร ชนะโลก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้ปลา

  • น้ำเกลือ

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องเพิ่มอากาศ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดประสงค์ของโครงงาน คือ ประดิษฐ์เครื่องเพิ่มอากาศในตู้ปลา โดยอาศัยหลักการของการให้น้ำเกลือคนไข้ ทำได้โดยดัดแปลงถังบรรจุน้ำที่อยู่เหนือตู้ปลาแทนถุงน้ำเกลือเป็นตัวเพิ่มอากาศลงสู่ตู้ปลา มีสวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ ทำหน้าที่สูบน้ำเข้าถังเมื่อน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับที่ต้องการ การทดลองนี้แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบปริมาตรน้ำที่เหมาะสมในการทำให้สวิตช์ลูกลอยทำงาน พบว่า ถ้าให้ลูกลอยอยู่ห่างตัวล๊อค 25 cm เป็นกลุ่มสวิตช์ลูกลอยที่ทำให้ปริมาณน้ำออกสู่ตู้ปลาได้มากที่สุด ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบระดับความสูงของถังใส่น้ำที่เหมาะสมที่จะเพิ่มปริมาณอากาศในตู้ปลา พบว่า ยิ่งสูงมากขึ้นปริมาตรน้ำจะไหลลงสู่ตู้ปลาเร็วขึ้น ขั้นตอนที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบปริมาณอากาศที่ผลิตได้จากเครื่องเพิ่มอากาศที่ประดิษฐ์กับเครื่องเพิ่มอากาศที่ขายตามท้องตลาด ผลการทดลองพบว่าปริมาณอากาศที่ผลิตได้จากภาชนะเก็บน้ำที่อยู่ในระดับสูงกว่าจะผลิตอากาศได้มากกว่าภาชนะเก็บน้ำที่อยู่ในระดับต่ำ ขั้นตอนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องเพิ่มอากาศที่ประดิษฐ์ขึ้นที่มีจำนวนรูน้ำออกต่างกัน พบว่า เครื่องเพิ่มอากาศที่ประดิษฐ์ให้มีรูน้ำออกมากจะผลิตอากาศได้มากกว่าภาชนะเก็บน้ำที่มีรูน้ำออกน้อย ขั้นตอนที่ 5 ทดลองนำเครื่องเพิ่มอากาศที่ประดิษฐ์ไปใช้เลี้ยงปลาทองจริง ผลการทดลองพบว่า เครื่องเพิ่มอากาศที่ประดิษฐ์ ที่มีภาชนะเก็บน้ำสูง 100 cm มีรูน้ำออก 3 รู สามารถใช้เลี้ยงปลาทองได้เท่าเทียมกับเครื่องผลิตอากาศ (air pump) 4.5 วัตต์ที่ขายตามท้องตลาด