โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการประยุกต์ใช้ไขมันจากถังดักไขมันแทนแอลกอฮอล์แข็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วสันต์ โพธิ์สิงห์

  • วัชรพงษ์ ปานเพ็ง

  • เมืองเลย หรั่งอุทก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินัย เกียรติอดิศร

  • สุทัศน์ ชัยศรีชุติชัย

  • เพียงเพ็ญ นิลเนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์