โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มจำนวนต้นกล้าของมะม่วงโดยวิธีเด็ดใบอ่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวุฒิ ขันธกสิกรรม

  • ธีรพงษ์ ธีระปรีชา

  • พรศิริ เตือนจิตร์

  • วินัย เกียรติอดิสร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทนา โพธิสุข

  • เพียงเพ็ญ นิลเนตร

  • ไพฑูรย์ น้อยสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(29) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเพิ่มจำนวนต้นกล้าของมะม่วงโดยวิธีเด็ดใบอ่อน มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนต้นกล้าจากการเพาะเมล็ดให้ได้มากโดยแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนจากเมล็ดมะม่วงโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มใช้เมล็ดมะม่วงแก้วเพาะกลุ่มละ 20 เมล็ด ใช้เวลาเพาะ 60 วัน กลุ่มที่ 1(กลุ่มควบคุม)เพาะโดยไม่เด็ดใบอ่อน กลุ่มที่ 2, 3, 4 ใช้การเพาะโดยเด็ดใบอ่อนทิ้งหลังจากต้นอ่อนงอก ออกจากเมล็ดสูง 1 นิ้ว 2 นิ้วและ 3 นิ้วตามลำดับพบว่า กลุ่มที่ 3 ที่เด็ดใบอ่อนทิ้ง หลังจากงอกได้ 2 นิ้วให้จำนวนต้นอ่อนมากที่สุดเมล็ดละ 4 ต้น จาก 20 เมล็ด ได้ต้นอ่อน 68 ต้น กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่เด็ดใบอ่อนทิ้งหลังจากต้นอ่อนงอกได้ 1 นิ้วให้จำนวน ต้นสูงสุดเพียง 2 ต้น แค่ 2 เมล็ด กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่เด็ดใบอ่อนทิ้งหลังจากต้นอ่อนงอกได้ 3 นิ้ว ให้จำนวนเท่ากับกลุ่มควบคุมคือเมล็ดละ 1 ต้น ตอนที่ 2 ทดลองต่อจากตอนที่ 1 โดยเปรีบบเทียบอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายที่เพาะโดยวิธีการเด็ดใบอ่อน หลังจากย้ายไปเพาะในถุงเพาะกล้าอีก 60 วัน พบว่าทุกกลุ่มที่เจริญเติบโตและอัตราการรอดใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุมโดยมีลำต้นสูง 58.5 cm กลุ่มที่ 2 สูง 57.8 cm กลุ่มที่ 3 สูง 59.9 cm และกลุ่มที่ 4 สูง 58.3 cm โดยมีอัตราการรอดร้อยละ 90, 90.9, 89.7 และ 90 ตามลำดับ ผลจากการศึกษาโครงงานนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพาะต้นกล้ามะม่วงขายได้จำนวนมาก ประหยัดเวลา ประหยัดต้นกล้าในการผลิตและทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น