โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องริดใบจาก"พลังสอง"

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่งนภา เกิดขาว

  • สมภพ ไทยสุริโย

  • อารักษ์ แสงสมพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องริดใบจาก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประดิษฐ์เครื่องริดใบจากให้เกษตรกรริดใบจากได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการทำงาน คณะผู้จัดทำได้ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ล้อ และเพลา มาสร้างสิ่งประดิษฐ์ซึ่งประกอบด้วย เหล็กฉากต่อเป็นโครงเหล็กสูง 75 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 80 เซนติเมตร แล้วติดตั้งจักรยานขนาดกลางและมอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต์ เพื่อเป็นแหล่งพลังงาน จากการนำไปทดลองใช้ริดใบจากจำนวน 50 ก้าน พบว่า เครื่องสามารถทำงานได้เร็วกว่าคนริดประมาณ 4 เท่า ถ้าใช้พลังงานจักรยานจะใช้เวลา 3 - 4 วินาที แต่ถ้าใช้พลังงานจากมอเตอร์จะใช้เวลาเพียง 2 - 3 วินาทีเท่านั้น