โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกล่องดักจับแมลงวันไฮเทค (จากพฤติกรรมการบินของแมลงวัน)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา ดีรัศมี

  • คนึงนิจ เอนกสุวรรณกุล

  • จงกล มงคลเข็ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p70

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • แมลงวัน การจับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต013/2540 การศึกษาเรื่อง กล่องดักจับแมลงวันไฮเทค (จากพฤติกรรมการบินของแมลงวัน) มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาวิธีการกำจัดหรือลดจำนวนประชากรของแมลงวัน โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากการสังเกตพฤติกรรมการบินขึ้นของแมลงวัน ซึ่งพบว่าแมลงวันส่วนใหญ่จะบินขึ้นในแนวเฉียงทำมุมกับพื้นราบ ระหว่าง 21-50 องศา คิดเป็นร้อยละ 77.17 และบินสูงจากพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร ก่อนจะเปลี่ยนทิศทางการบิน แล้วนำข้อมูลมาออกแบบสร้างกล่องดักจับแมลงวันไฮเทค โดยใช้กระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงเนื่องจากมีวงจรเพิ่มแรงดันไฟฟ้า ซึ่งจะทำหน้าที่เพิ่มแรงดันจาก 110 โวลต์ เป็น 4242 โวลต์ ผลการทดลองพบว่า ชนิดของอาหารที่ใช้ล่อแมลงวันได้ดีเป็นพวกอาหารที่มีกลิ่นคาว ได้แก่หอยแมลงภู่ รองลงมาเป็น หอยแครง ส่วนกล่องดักจับแมลงวันไฮเทคที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้จับแมลงวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ