โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรถหยอดเมล็ดพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรวิทย์ กุศลทาน

  • นพดล ประยูรสุข

  • นภา วนาภรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รถหยอด

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เมล็ดพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อประดิษฐ์รถหยอดเมล็ดพืช ซึ่งมีราคาถูก ประหยัด แต่มีคุณภาพดี ใช้เวลาน้อยได้งานมากโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องล้อและเพลา โครงสร้างของรถประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ 1. ตัวถังรถหยอดเมล็ดพืช ประกอบด้วยแผ่นสังกะสี ไม้เนื้อแข็ง ลูกปืนตุ๊กตา ท่อพีวีซี ล้อ และเพลา 2. โครงของรถ ประกอบด้วยเหล็กเหลี่ยมขนาด 1x1 นิ้ว ทำเป็นด้ามจับและเหล็กแบนขนาด 1.5 นิ้ว ทำเป็นตัวโครงรถ เมื่อนำรถนี้ไปทดลองใช้งานพบว่า สามารถหยอดเมล็ดพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือสามารถจัดแถวและระยะห่างระหว่างแถวได้อย่างเหมาะสม