โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการยับยั้งการเกิดราขนมปังโดยใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรัชดา กองไธสง

  • บูลยา เนขุนทด

  • วรลักษณ์ แย้มชื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดิเรก นวสุขารมย์

  • บุญสืบ ประสมทรัพย์

  • สมเกียรติ แก้ววิเวก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขนมปัง

  • รา

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีต่อการยับยั้งการเกิดราขนมปัง วัสดุที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พริก, ตะไคร้, มะกรูด, หัวผักกาด,มันแกว,หอมเล็ก โดยมีวิธีการทดลองดังนี้ นำพืชสมุนไพรที่นำมาศึกษาทำการตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาแต่น้ำ จากนั้นจึงนำน้ำสมุนไพรผสมลงไปในส่วนผสมของแป้งเพื่อทำขนมปัง แล้วจึงนำขนมปังมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ทิ้งไว้ให้เกิดราโดยบรรจุลงในถุงพลาสติก ผนึกเทปกาว โดยหัวข้อที่ศึกษาเพิ่มเติมได้แก่ ตัวทำละลายที่เหมาะสมระหว่างน้ำและเอทานอล ปริมาณที่ใช้, อัตราส่วนระหว่างสารละลาย ส่วนต่างๆของสมุนไพรที่นำมาไว้ จากผลการทดลองพบว่า พืชสมุนไพรมีความสามารถยับยั้งการเกิดราขนมปังได้ดีจากมากไปน้อยดังนี้ พริก ตะไคร้ มะกรูด มันแกว หอมเล็ก และหัวผักกาด โดยที่พริกสามารถนำไปใช้ได้ทั้งผล ใช้ความเข้มข้นเอทานอล 95% ปริมาณ 7 ลูกบาศก์เซนติเมตร ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอาจนำมาพิจารณาใช้แทนสารกันบูดในอุตสาหกรรมได้