โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดที่มีผลต่อการไล่ยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัศนีย์ อ้ายจันทึก

  • พลอยไพลิน สุทธาภรณ์

  • สุภารัตน์ ลาดจันทึก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดิเรก นวสุขารมย์

  • บุญสืบ ประสมทรัพย์

  • สมเกียรติ แก้ววิเวก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยุง

  • สมุนไพร สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการไล่ยุง สมุนไพรที่ใช้ได้แก่ กระชาย กระเพราะ ขี้เหล็ก ไพร แมงลัก สะเดา สาระแหน่ หอม และใบโหระพา โดยมิวิธีการทดลองคือ นำพืชสมุนไพรมาตำให้ละเอียดแล้วแช่ในตัวทำละลาย ทิ้งไว้ 1 คืนโดยมีตัวทำละลายได้แก่ เฮกเซน และเอทานอล โดยที่กระชาย สะเดา สาระแหน่ ใช้ เฮกเซนเป็นตัวทำละลาย ที่ความเข้มข้น 20 : 30 ส่วนกระเพราะ แมงลัก และหอมใช้แอลกอฮอล์อัตราส่วนความเข้มข้น 95% ไพรใช้ความเข้มข้น 85 % ส่วนขี้หล็กและโหระพา ใช้ความเข้มข้น 75 % โดยสำลีชุบน้ำคั้นสมุนไพรใส่ภายในกล่องมียุง และมีช่องให้ยุงหนี พบว่าหอมให้ประสิทธิภาพในการไล่ยุงดีที่สุด ไพร กระชาย แมงลัก ได้ประสิทธิภาพรองลงมา ส่วนขี้เหล็ก สาระแหน่ ใบกระเพราและโหระพามีประสิทธิภาพในการไล่ยุงน้อยที่สุด ประโยชน์คือเป็นแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน