โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเมาไม่ขับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญชัย ตุ้ยแคน

  • ณัฐยา ศรีจันทึก

  • ศิรินภา ไทยพัฒนกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดิเรก นวสุขารมย์

  • ประภาภรณ์ วายุภักตร์

  • สมเกีนรติ แก้ววิเวก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • แอลกอฮอล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเพื่อส่งเสริมโครงการเมาไม่ขับ อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ เตาอบ ครกบด กระบอกตวง และเครื่องชั่ง วัสดุที่ใช้ได้แก่ ว่านรางจืด รางจืดเถา รางจืดต้น และสุราผสมพิเศษ 35 ดีกรีวิธีดำเนินการทดลองโดยจัดกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกให้ดื่มสุราให้หมดภายในเวลา 15 นาทีหลังจากหมดแล้วทำการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ทุกๆ 10 นาที จนครบ 1 ชั่วโมง แล้วจึงหาค่าเฉลี่ยของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเพื่อนำมาเปรียบเทียบ จากนั้นจึงนำว่านรางจืดที่เตรียมไว้จำนวน 5 กรัมมาต้ม 5 นาที แล้วให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ดื่มสุราเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 แต่ให้เพิ่มการดื่มน้ำรางจืดหลังจากดื่มสุราหมด 15 นาที แล้วทำการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ทำเช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนมาดื่มน้ำจากรางจืดเถา และรางจืดต้นตามลำดับแทน ผลการทดลองพบว่า ว่านรางจืดให้ผลในการลดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ดีที่สุดโดยที่การใช้ว่านรางจืดแห้งจะให้ผลดีกว่าการใช้แบบสดและควรนำว่านรางจืดอบให้แห้งโดยใช้ไฟอ่อนและต้มในน้ำเดือดเป็นเวลา 5 นาทีจะให้ผลในการลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้ดีที่สุด