โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มคุณภาพดินด้วยปุ๋ยพืชสดจากวัชพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผาณิตมาส กำลังดัสนะ

  • ศิริกานต์ สินธู

  • สุณัศฐา ก๋งเซ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยา ทวีกิจการ

  • ยินดี วรรณมณี

  • ลัดดาวัลย์ เจ้าแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดิน

  • ปุ๋ยพืชสด

  • วัชพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ปุ๋ยพืชสดจากวัชพืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปเพิ่มคุณภาพดิน วัชพืชที่นำมาทำปุ๋ยพืชสดคือ แหน ผักตบชวา แหนแดง จอก และตะไคร่น้ำ โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 การทดลอง การทดลองที่ 1 เป็นการศึกษาการหมักปุ๋ยพืชสดจากวัชพืชชนิดต่าง ๆ ผลการทดลองสรุปได้ว่า วัชพืชชนิดต่าง ๆ สามารถนำมาหมักเป็นปุ๋ยพืชสดได้สำเร็จ มีค่า pH ใกล้เคียงกัน ตั้งแต่ 6.0 - 6.4 ลักษณะดินที่หมักด้วยพืชสดทุกชนิดจะมีสีน้ำตาลเข้ม ร่วนซุย ยกเว้นดินที่หมักจากตะไคร่น้ำ วัชพืชยังย่อยสลายไม่หมด การทดลองที่ 2 เป็นการศึกษาการคัดเลือกชนิดของปุ๋ยพืชสดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นบวบในกระถาง ผลการทดลองสรุปได้ว่า ปุ๋ยพืชสดต่างชนิดกันมีผลต่อการเพิ่มคุณภาพดินได้ต่างกัน ทำให้การเจริญเติบโตของต้นบวบแตกต่างกัน ปุ๋ยพืชสดจากแหนแดงได้ผลดีที่สุด ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมี การทดลองที่ 3 ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการเพิ่มคุณภาพดินด้วยปุ๋ยพืชสดจากวัชพืช ผลการทดลองพบว่าปุ๋ยพืชสดจากวัชพืชต่างชนิดกันมีผลต่อการเพิ่มคุณภาพดินได้ต่างกัน ปุ๋ยพืชสดจากแหนแดงสามารถเพิ่มคุณภาพดินได้ดีที่สุด