โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการรีไซเคิลน้ำทิ้งจากการผลิตยางแผ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติชัย สมรูป

  • ณัฐพร บูรณ์ชนะ

  • วรรณิภา สระศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรนัย พรหมณะ

  • นิตยา ทวีกิจการ

  • ลัดดาวัลย์ เจ้าแก้ว

  • สุพชัย ทองสวาท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำทิ้ง

  • ยางแผ่น การผลิต

  • รีไซเคิล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำน้ำทิ้งจากการผลิตยางแผ่นไปบำบัดด้วยวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ในการผลิตยางแผ่นอีกครั้ง การทดลองศึกษาได้เลือกใช้น้ำทิ้งที่มีอายุ 1 วัน มาผ่านการกรองสารแขวนลอยด้วยวัสดุธรรมชาติชนิดต่าง ๆ 5 ชนิด พบว่า ฟางข้าวสามารถกรองสารแขวนลอยได้ดีที่สุด แล้วทดสอบการดูดสีและกลิ่นด้วยถ่านที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 6 ชนิด พบว่า ถ่านจากกะลามะพร้าวสามารถกำจัดสีและกลิ่นของน้ำทิ้งได้ดีที่สุด จากนั้นทำให้น้ำเป็นกลางโดยใช้ปูนขาวและปูนจากเปลือกหอยแครงเผา พบว่าทั้ง 2 ชนิดมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน แต่ปูนขาวหาง่าย ราคาถูก จึงเลือกใช้ปูนขาวในการทดลอง เมื่อนำน้ำที่ผ่านการรีไซเคิลมาผลิตยางแผ่นซ้ำ พบว่ายางแผ่นที่ผลิตได้มีคุณภาพใกล้เคียงกับยางแผ่นที่ชาวบ้านผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด