โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการดูดซับคราบน้ำมันด้วยวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรชัวล ตันติตระการวัฒนา

  • จตุรงค์ อ้นโสภา

  • สุชาวดี ตันติศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย พ.ศ.2542 ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์