โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถุงมหัศจรรย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูมิทัศน์ หงษ์วิทยากร

  • สุทธิศักดิ์ พิพิธโกศลวงศ์

  • เมธัส เกตุวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ธัญญาพืช

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเมล็ดธัญญาพืชชนิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุเก็บความร้อน และใช้บรรจุกับสมุนไพรทั้ง 6 ชนิด เพื่อใช้ทำถุงมหัศจรรย์ วัสดุที่ใช้ทำการทดลองคือ เมล็ดธัญญาพืช 8 ชนิด ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วดำ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วแดง ข้าวเหนียวขาว ข้าวเหนียวดำ และลูกเดือย ถุงผ้า สมุนไพร 6 ชนิดได้แก่ ไพล กำลังพญาเสือโคร่ง ส้มป่อย ผกากรอง โหระพา และตะไคร้ และเตาไมโครเวฟ เป็นต้น วิธีการทดลองคือ นำเมล็ดธัญญาพืช 450 กรัมมาใส่ในแต่ละถุงชนิดละ 1 ถุงโดยถุงสุดท้ายเป็นเมล็ดพืชรวมทุกชนิด และการทดลองถัดมาให้นำสมุนไพรแต่ละชนิดมาผสมถุงละ 150 กรัม ตามถุงแต่ละชนิดพร้อมกับใส่การบูร 30 กรัม แล้วจึงเย็บถุงให้ปิดสนิท โดยก่อนใช้นำไปใส่ในตู้ไมโครเวฟ ผลการทดลองพบว่า เมล็ดข้าวเหนียวดำและเมล็ดข้าวเหนียวขาว สามารถเก็บความร้อนได้ดีที่สุด และยังพบว่าถุงที่บรรจุเมล็ดข้าวเหนียวดำผสมกับสมุนไพรจะช่วยในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยมากที่สุด รองลงมาคือเมล็ดข้าวเหนียวขาวและถั่วเขียวตามลำดับ จากการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 20 คน ประโยชน์สามารถใช้ถุงมหัศจรรย์นี้มาใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยและให้ความอบอุ่นได้