โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นเยื่อคอมโพสิตชนิดยางพาราแบคทีเรียลเซลลูโลส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรสุ พงศ์ธีระวรรณ

  • ภานุกร คงไสยะ

  • วชิระ มีวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางพารา

  • แบคทีเรียลเซลลูโลส

  • แผ่นเยื่อคอมโพสิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการทำแผ่นเยื่อที่สามารถแทนหนัง ผ้า และพลาสติก ที่ใช้ในงานหัต-กรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาคุณภาพของแบคทีเรียลเซลลูโลสจากวัสดุเหลือทิ้งคือน้ำมะพร้าวแก่มาทำการเพาะเลิ้ยงแบคทีเรียลเพื่อให้ได้เส้นใยเซลลูโลส ได้เพิ่มความแข็งแรงต่อแรงดึงและการฉีกขาด เพิ่มความยืดหยุ่นต่อการสัมผัส ด้วยการใช้แบคทีเรียลเซลลูโลสปั่นละเอียดเพื่อเพิ่มช่องว่างระหว่างเส้นใยในการคอมโพสิตกับสารที่เติมลงไปทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของสารเพิ่มขึ้น ใช้เทนนินจากเคี่ยมเป็นสารเชื่อมขวางในการยึดเกาะของเส้นใยเซลลูโลสให้แน่นขึ้น ทำการผสมกับน้ำยางพาราข้น 60% เพื่อความเหนียวทนต่อการฉีกขาด เพิ่มประสิทธิภาพในการเกิดเมนเบรนจากยางธรรมชาติคอมโพสิตด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ ลดความเหนียวหนืดของผิวสัมผัสโดยใช้แคลเซี่ยมคาร์บอเนต ใช้ระยะเวลาในการอบแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง แผ่นเยื่อคอมโพสิตที่ได้มีคุณสมบัติโดดเด่นคือ ทำความสะอาดได้ง่าย ราและแบคทีเรียไม่เจริญ เนื้อเยื่อจะไม่ฉีกขาดถึงกัน สามารถนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า และเครื่องหนัง อื่น ๆ