โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระถางรักษ์น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐณิชา วันแก้ว

  • ทิพย์สุดา ดาวไธสง

  • นัทธมน ตลับศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระถาง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระถางรักษ์น้ำ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์กระถางรักษ์น้ำ และทดสอบความประหยัดน้ำของกระถางรักษ์น้ำ วิธีการ และขั้นตอนในการทำโครงงานแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก คือ การออกแบบและการประดิษฐ์กระถางรักษ์น้ำ ส่วนการทดลองในขั้นตอนที่สอง คือ ทดสอบประสิทธิภาพของกระถางรักษ์น้ำ