โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่ก่อให้เกิดอาการท้องร่วงด้วยสารสกัดสมุนไพรไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คคนางค์ ตันตระพงศธร

  • เพ็ญนภาพร ทรงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤชณัท เอื้ออังกูร

  • มณเฑียร ส่งเสริม

  • วัลยา เลื่อนกฐิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ท้องร่วงการยับยั้ง

  • สมุนไพรสารสกัด

  • แบคทีเรียการยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ที่ก่อให้เกิดอาการท้องร่วงด้วยสารสกัดสมุนไพรไทย นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus ด้วยสมถนไพรไทยทั้ง 7 ชนิด ได้แก่ มะระขี้นก กานพลู กระเทียม พริกขี้หนู ใบพลู มะแขว่น และฟ้าทะลายโจร โดยวิธีการสกัดหยาบสมุนไพรที่ความเข้มข้นร้อยละร้อยละ 20 โดยมวลต่อปริมาตร ซึ่งใช้สมุนไพรสดน้ำหนัก 20 กรัมปั่นละเอียดกับน้ำปริมาตร 100 มิลลิลิตร และทำการทดสอบการเกิดโคโลนีในจานเพาะเชื้อ โดยทำการ Pour Plate เชื้อ Vibrio parahaemolyticus ที่ระดับความเจือจาง 10-3 และ 10-4 ผลการทดลองพบว่าสมุนไพรกานพลู มะแขว่น และฟ้าทะลายโจร มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ Vibrio parahaemolyticus ได้ดี