โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบโปรตีนจากเมล็ดถั่วครก = Free radical scavenging capacity of crude protein extract from Tua-Krok legume seeds

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัฐพงษ์ จิตรจักร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รักฤดี สารธิมา

  • วลัยพรรณ กระพันธ์เขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถั่วครกสารสกัดหยาบ

  • อนุมูลอิสระกำจัด

  • โปรตีน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบโปรตีนจากเมล็ดถั่วครกดิบและเมล็ดถั่วครกที่ผ่านการต้มสุก ซึ่งสกัดโดยใช้สารละลาย 0.15 M NaCl ในอัตราส่วนน้ำหนักเมล็ดถั่ว 1 g ต่อสารละลายสกัด 3 ml พบว่าสารสกัดหยาบโปรตีนจากเมล็ดถั่วครกดิบและเมล็ดถั่วครกที่ผ่านการต้มสุก ทำการศึกษาโดยการวิเคราะห์ปริมมาณโปรตีนด้วยวิธี Bradford วิเคราะห์รูปแบบโปรตีนด้วยเทคนิค SDS-PAGE และทำการวิเคราะห์โปรตีนในสารสกัดหยาบจากเมล็ดถั่วครกต้มสุกด้วย