โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการประยุกต์ใช้ ZX-heart rate sensor วิเคราะห์อัตราการเต้นของหัวใจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐธิดา แต้นวกุล

  • นัทริน ไชยพูน

  • สรัล ดีเหลือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องตรวจหัวใจ การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงงานเรื่องการประยุกต์ใช้ ZX-heart rate sensor วิเคราะห์อัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรู้อัตราการเต้นหัวใจของตัวเองและสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันป้องกันโรคหัวใจ โดยอุปกรณ์ได้มีการประยุกต์ใช้ ZX-heart rate sensor และอุปกรณ์ชุดสมองกล IPST-MICROBOX SE ร่วมกับการใช้โปรแกรม Wiring 1.0 IPST-SE เขียนชุดคำสั่งโดยภาษาซีควบคุมการทำงาน โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ 2 แบบ คือ แบบที่ 1วัดในสภาวะปกติ แบบที่ 2 วัดในสภาวะหลังออกกำลังกาย โดยเมื่อวัดอัตราของหัวใจแล้วสามารถดูผลวิเคราะห์ได้โดยอัตโนมัติ และหากอัตราการเต้นของหัวใจไม่ปกติหรือไม่เหมาะสมก็จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รับรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการพบแพทย์หรือปรับการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพของตนเอง