โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ปอกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิธิมา จันทร์ผ่อง

  • นิรมล ไชยลังการ

  • พิไลวรรณ ปานวุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มังคุดการปอก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องอุปกรณ์ปอกมังคุด มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องความสะดวก ความสวยงามน่ารับประทานในการใช้มือปอก จึงทำให้ผู้จัดทำ พร้อมสมาชิกในกลุ่มได้เห็นถึงความสำคัญในการปอกมังคุด จึงได้รวบรวมหาข้อมูลร่วมกันว่าจะประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ปอกมังคุดขึ้น จากการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ปอกมังคุดขึ้นนี้ ผลปรากฎว่า สามารถปอกมังคุดได้อัตราเร็ว 10 ลูกต่อนาที และความสวยงามน่ารับประทานมากกว่าการปอกด้วยมือ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมีจุดเด่นคือ มีต้นทุนต่ำ สามารถใช้งานได้นาน มีความปลอดภัย สามารถใช้ได้กับมังคุดหลายขนาด เหมาะสมมากสำหรับจำหน่ายตามร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าของมังคุด ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้เปรียบเทียบกระบวนการใช้มือปอกกับการใช้อุปกรณ์ปอกมังคุดที่ประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งผู้คิดค้น ได้ตั้งชื่อว่า “อุปกรณ์ปอกมังคุด” โดยใช้หลักการเดียวกับเครื่องตัดท่อ (Telescopic pipe cutter) ซึ่งก็คือหลักการเรื่องเครื่องกลประเภทล้อและเพลา ลิ่ม นำมาประยุกต์ใช้กับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ ซึ่งจากการหาประสิทธิภาพพบว่า เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน