โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องขอดเกร็ดปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรรณพร ไมตรีจิตต์

  • สันติชัย ว่องทะเล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องขอดเกล็ดปลา การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาของการผลิตปลาสดที่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากสำหรับการขอดเกล็ดปลาโดยการใช้เครื่องมือที่ขายตามท้องตลาด ซึ่งเกิดความล่าช้าและต้องจ้างแรงงานคนเพิ่มขึ้น ทำให้ธุรกิจมีอัตราจ้างมากขึ้น ทางกลุ่มจึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องมือโดยใช้พลังงานมอเตอร์แทนแรงงานคน และทำการทดลองเพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมแก่ตัวปลาและชนิดของปลา จากการทดลองพบว่าเครื่องมือทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานสามารถขอดเกล็ดปลาได้หลายชนิด ซึ่งชนิดของปลาและขนาดของปลามีผลต่อเวลที่ใช้ในการขอดเกล็ดปลา ดังนั้นประโยชน์จากเครื่องมือขอดเกล็ดปลา คือ สามารถลดต้นทุนอัตราการจ้างในการทำงานการขอดเกล็ดให้ธุรกิจการค้าขายปลามีผลผลิตและและรายได้ที่เพิ่มชึ้น ส่งผลให้การขอดเกล็ดปลาง่ายลงและช่วยลดเวลาในการขอดเกล็ดปลาให้สะดวกรวดเร็ว