โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ปอกสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตนาวดี จิตต์รุ่งเรืองชัย

  • เกตน์สิรี ตันติวิท

  • เจนนิเฟอร์ อาญาเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สับปะรดการปอก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานอุปกรณ์ปอกสับปะรด ประดิษฐ์ขึ้นมาจากการประยุกต์อุปกรณ์ปอกสับปะรดที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมาก่อนๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการปอกสับปะรดให้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ปอกสับปะรดระหว่างการใช้มีดตามปกติกับการปอกสับปะรดโดยใช้อุปกรณ์ปอกสับปะรด ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า การปอกสับปะรดโดยใช้มีดปอกสับปะรด ใช้เวลา 6 นาที 9 วินาที ส่วนการปอกโดยอุปกรณ์ปอกสับปะรดใช้เวลา 3 นาที 38 วินาที ดังนั้น การปอกสับปะรดโดยใช้อุปกรณ์สามารถปอกสับปะรดได้ง่าย รวดเร็วและได้จำนวนมากกว่าการปอกโดยใช้มีดตามปกติ อุปกรณ์ปอกสับปะรดเหมาะสำหรับร้านอาหารหรือห้องอาหารภายในโรงแรมที่ต้องการปอกสับปะรดให้ได้ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว