โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ด้วยกระดาษฟอยล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชวาลา อิณชิต

  • ภัทรภา อุดหนุน

  • ลัทธพล ปิยะสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Solar cell

  • กระดาษฟอยล์ การทดลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มปริมาณกำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่โซล่าเซลล์จะผลิตได้โดยใช้หลักการสะท้อนแสงมาประยุกต์ ทำการทดลองโดยการติดอุปกรณ์ solar cell maximization กับโซล่าเซลล์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผลการทดลองพบว่า โซล่าเซลล์ที่ติดอุปกรณ์ตามแสงอาทิตย์นั้นสามารถเพิ่มพลังงานไฟฟ้าที่โซล่าเซลล์สามารถผลิตได้ในแต่ละวันร้อยละ 10.52 ในขณะเดียวกัน โซล่าเซลล์ที่ติดอุปกรณ์ solar cell maximization นั้นสามารถเพิ่มพลังงานไฟฟ้าที่โซล่าเซลล์สามารถผลิตได้ในแต่ละวันถึงร้อยละ 71.50 จึงสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่า โซล่าเซลล์ที่ติดอุปกรณ์ solar cell maximization นั้นสามารถเพิ่มปริมาณกำลังไฟฟ้าที่โซล่าเซลล์สามารถผลิตได้มากที่สุด เมื่อเทียบกับโซล่าเซลล์ที่ติดอุปกรณ์ตามแสงอาทิตย์และโซล่าเซลล์ธรรมดา