โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพัดลมมือถือปั่นไฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณพณัฐ แวดล้อม

  • ณัฐดนัย หัสคุณไพศาล

  • ภาณุมาศ ลิบลับ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พัดลม การทดลอง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือโดยใช้พลังงานกลจากพัดลมมือหมุนเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยทางคณะผู้จัดทำได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ จากนั้นได้ดำเนินการประดิษฐ์อุปกรณ์ดังกล่าวขึ้น และทำการทดลองวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ได้ จากผลการดำเนินงานทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่า อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น สามารถเปลี่ยนพลังงานกลที่เกิดจากพัดลมมือหมุนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้จริง แต่ใช้เวลานานพอสมควร