โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ่มกล้วยโดยใช้ใบไม้จากธรรมชาติต่างชนิดต่างระยะเวลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญธิชา ไตรศรี

  • ปฎิภาณ วิทย์ปัญญาเลิศ

  • สุพิชชา โสวัตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วย การบ่ม

  • ใบไม้ การทดลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ่มกล้วยโดยใช้ใบไม้จากธรรมชาติต่างชนิดต่างระยะเวลา เพื่อร่นระยะเวลาในการสุกของกล้วย และศึกษาสมบัติของใบไม้ชนิดต่างๆที่สามารถใช้ในการบ่มกล้วยได้ โดยจากการทดลองพบว่า ใบไม้ที่สามารถบ่มกล้วยให้สุกได้เร็วที่สุดคือใบยูคาลิปตัส และหลังจากนั้น เมื่อทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบ่มกล้วยของใบยูคาลิปตัสด้วยระยะเวลาที่ต่างกัน พบว่าใบยูคาลิปตัสที่เก็บอยู่ในถุงซิปล็อคเป็นเวลา 10 วัน สามารถบ่มกล้วยให้สุกได้เร็วที่สุด