โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไม้ตียุงแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วารีนาถ คามพินิจ

  • วารีรัตน์ ศรีพันลม

  • อณิญารัต บุตรสุริย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบัวขาว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชยางไม้

  • สิ่งประดิษฐ์

  • ูมิปัญญาท้องถิ่น

  • ไม้ตียุง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม้ตียุงแบบใช้ไฟฟ้า เป็นการใช้เครื่องมือในการกำจัดยุง ซึ่งในปัจุบันเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการกำจัดยุงมาก แต่จากการศึกษาพบว่า ไม่ตียุงแบบใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการใช้งาน และมีอีนตรายมากต่อผู้ใช้งาน เช่น ไฟฟ้าดูด วงจรเสียหายง่าย เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขณะซาร์จแบตเตอรี่ อายุการใช้งานไม่นาน ก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาการใช้เครื่องมือในการกำจัดยุง โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการใช้น้ำยางจากพืชทำเป็นกาวดักแมลง และนำวัสดุที่หาได้ง่ายมาระดิษฐ์เป็นไม้ตียุงแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วนำไปศึกษา ทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพในการใช้งาน และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด