โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแอลกอฮอล์จากผลตะขบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลวรรณ จำปานิล

  • มะลิวรรณ เพาะนาไร่

  • ออรัตน์ จิตต์พงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบัวขาว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะขบ

  • แอลกอฮอล์การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง แอลกอฮอล์จากผลตะขบ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประโยชน์ของผลตะขบในการนำมาผลิตเป็นแอลกอฮอล์ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนบัวขาว โดยนำมามักกับยาต์ในปริมาณต่างๆกัน ระยะเวลาหมักต่างกัน และหมักที่อุณหภูมิต่างกัน จากนั้นนำแอลกอฮอล์ที่ได้ไปศึกษา คุณสมบัติในการสันดาป (การเผาไหม้) เปรียบเทียบกับแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ