โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องสูบน้ำแรงดันอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลวรรณ โรจน์รัตนวิจิตร

  • นราธิป แก้วแกลบ

  • ปริเยศ พราหมณ์น้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เครื่องสูบน้ำ

  • แรงดันอากาศ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องสูบน้ำแรงดันอากาศ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการประดิษฐ์เครื่องสำหรับสูบน้ำออกจากถังน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป เพื่อนำน้ำออกมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความสะดวก ได้ดำเนินการ 3 ขั้นตอน โดยตอนที่ 1 ศึกษาความสูงของปลายท่อส่งน้ำที่มีผลต่อการเกิดกาลักน้ำ พบว่าไม่ว่าจะให้ระดับน้ำในถังสูงเท่าไร การจะทำให้เกิดกาลักน้ำนั้นระดับความสูงของปลายท่อส่งน้ำจะใกล้เคียงและต่ำกว่าระดับน้ำในถังน้ำ ตอนที่ 2 ศึกษาปริมาตรอากาศที่ใช้ในการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำจากถังน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร พบว่าเมื่อความสูงของน้ำในถังลดลง ปริมาตรอากาศที่ต้องสูบเข้าไปในถังน้ำเพื่อให้เกิดกาลักน้ำต้องมากขึ้น และตอนที่ 3 ศึกษาความยาวของคันโยกที่มีผลต่อแรงกดที่ปลายคันโยก พบว่า คันโยกที่ผ่อนแรงมากที่สุดคือความยาว 50 cm รองลงมาคือ 40 cm และ 30 cm ตามลำดับ ผลที่ได้จากการทดลองพบว่าตัวอุปกรณ์ใช้งานได้เมื่อมีน้ำอยู่ในถังเกินกว่า 2/4 ของถัง โดยสามารถเกิดกาลักน้ำต่อเนื่องจนกว่าน้ำจะไหลจนถึงปลายท่อสูบอากาศ และจะได้ผลดีที่สุดเมื่อมีน้ำเต็มถัง แต่เนื่องจากตัวอุปกรณ์ยังมีลมรั่วอยู่ หากสามารถปรับปรุงไม่ให้ลมรั่วออกได้ เครื่องสูบน้ำจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น