โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องBioplastic พลาสติกจากแป้งมันสำปะหลัง และแป้งข้าวเจ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวรัตน์ บุญแร่

  • ศุภิสรา สุทจิตร์

  • สุรธิดา เกตษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทกายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลาสติก

  • แป้งข้าวเจ้า

  • แป้งมันสำปะหลัง

  • ไบโอพลาสติก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน Bioplastic พลาสติกจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเจ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาชนิดของพลาสติกไซเซอร์ที่เหมาะสมต่อการทำแผ่นฟิล์มพลาสติกจากแป้งทั้งสองชนิด 2.) หาอัตราส่วนระหว่างปริมาณแป้งต่อปริมาณพลาสติกไซเซอร์ ที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มพลาสติกจากแป้งทั้งสองชนิด 3.) ศึกษาคุณสมบัติทางการภาพ ได้แก่ ความหนา การละลายในน้ำร้อน การละลายในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความทนต่อแรงยึดและระยะการยืดของแผ่นพลาสติก ที่เตรียมได้จากแป้ง 2 ชนิด โดยการนำแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเจ้า มาเติมสารและหาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้ได้แผ่นพพลาสติกชีวภาพที่มีสมบัติใกล้เคียงกับพลาสติกทั่วไปมากที่สุดชีวภาพที่มีสมบัติใกล้เคียงกับพลาสติกทั่วไปมากที่สุด โดยชนิดของพลาสติกไซเซอร์ที่นำมาใช้ ได้แก่ น้ำ กลีเซอรอล น้ำมันพืช และน้ำตาลทราย จากนั้นนำพลาสติกที่เตรียมได้แป้งทั้งสองชนิดไปทดสอบสัมบัติทางกายภาพ ซึ่งผลการทดลองพบว่า พลาสติกไซเซอร์ที่ดีที่สุด คือ กลีเซอรอล รองลงมาคือ น้ำตาลทรายและน้ำมันพืช ตามลำดับ