โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องดินปั้นเทียมจากแป้งตาลสุกเคลือบด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤชฎา ไมจ้า

  • ธนกฤต นิคมจิตร์

  • สืบศักดิ์ มุสิกะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดินปั้นเทียม

  • นาโนซิงค์ออกไซด์

  • แป้งตาลสุก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ดินปั้นเทียมจากแป้งตาลสุกเคลือบด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดของกาวที่เหมาะสมต่อการนำมาผสมกับแป้งตาลสุก ทำเป็นดินปั้นเทียม เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการนำแป้งตาลสุกมาผสมกับวัสดุอื่นๆ ทำดินปั้นเทียม เพื่อศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการอบดินปั้นเทียมจากแป้งตาลสุก ให้ทนต่อแรงดึงมากที่สุด เพื่อศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพของดินปั้นเทียม เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างนาโนซิงค์กับซีโป๊สเตอร์ ต่อการใช้ทาเคลือบดินปั้นเทียมให้มีคุณภาพใช้งานได้ดี เพื่อศึกษาการนำดินปั้นเทียมจากแป้งตาลสุกไปปั้นเป็นสื่อการสอนต่างๆ เพื่อประเมินผลการใช้สื่อการสอนที่จัดทำจากดินปั้นเทียมจากแป้งตาลสุกเคลือบด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ ผลการศึกษาพบว่า กาวที่เหมาะสมในการนำมาผสมกับแป้งตาลโตนดทำเป็นดินปั้นเทียมมากที่สุด คือ กาวลาเท็กซ์ สังเกตได้จากชุดทดลองที่ใช้กาวลาเท็กซ์ผสมแป้งตาลสุกเมื่อนำมาทดสอบการรับน้ำหนักจะสามารถนำน้ำหนักหรือทนต่อแรงดึงได้มากที่สุด จากการทดลองนำดินปั้นเทียมจากผลตาลสุกมาปั้นเป็นสื่อการสอนต่างๆ และปรับปรุงคุณภาพโดยใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ พบว่าสื่อการสอนทุกชิ้นติดสีเข้มสวยงามมาก เมื่อตั้งทิ้งไว้จะไม่มีเชื้อราเกิดขึ้น สื่อการสอนทุกชิ้นมีคุณการใช้งานได้ดีมาก สามารถแปรรูปแป้งตาลสุกมาทำเป็นดินปั้นเทียม ผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนต่างๆไว้ใช้ในโรงเรียน และเป็นแนวทางให้ครูและนักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีผลิตสื่อการเรียนการสอนไว้ใช้ในโรงเรียนเป็นการประหยัดงบประมาณในการซื้อสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งสามารถผลิตขายได้ราคาอีกด้วย รู้จักนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรียนรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน