โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีทาไม้จากผลเทียนหยด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชฎาพร เรืองหนู

  • สุชาตา เพชรวงศ์

  • สุรารักษ์ ยัสสระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี มุสิกะ

  • ไชยา รัชนีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สีทาไม้

  • เทียนหยดผล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีทาไม้จากผลเทียนหยด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ สำหรับนำมาสกัดสารทำสีทาไม้ เพื่อศึกษาอายุของผลเทียนหยดที่เหมาะสำหรับนำมาสกัดสารทำสีทาไม้ เพื่อศึกษาตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารจากผลเทียนหยดสำหรับทำสีทาไม้ เพื่อศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารสกัดจากผลเทียนหยดสำหรับทำสีทาไม้ และเพื่อนำสีทาไม้ที่สกัดได้ทดลองทาผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ผลไม้ที่เหมาะในการนำมาสกัดสีสำหรับทำสีทาไม้ที่ดีที่สุดได้แก่ ผลเทียนหยด ส่วนตัวทำละลายที่เหมาะสมมากที่สุดในการนำมามาสกัดสีผลเทียนหยด ได้แก่ น้ำ โดยความเข้มข้นของผลเทียนหยด/น้ำ ตั้งแต่100g/น้ำ 500cm3 ได้สารสกัดสี เมื่อทาผิวไม้อัดสักจะได้สีสวยงาม เนื่องจากภายในผลเทียนหยดมีสารเรซิ่นช่วยให้ติดสีได้ดี โดยสารเรซิ่นละลายได้ดีในตัวทำละลายน้ำ ดังนั้นเมื่อใช้น้ำเป็นตัวทำละลายในตัวทำละลายสกัดสารสีในผลเทียนหยดจึงได้สารสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนส้ม สามารถนำมาทำสีทาไม้ได้ดีจึงนำไปใช้ประโยชน์ทาผลิตภัณฑ์ตะกร้าสวยงาม ทาตุ๊กตากะลามะพร้าวติดสี น้ำตาลปนส้มสวยงาม