โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสัดส่วนของกากถั่วเหลืองที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกและไม่ทำให้น้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรแก้ว ใบอดุลย์

  • จิรเมธ สิงห์ลอ

  • ณัฎธิดา ศิริทัพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กากถั่วเหลือง

  • ปลาดุกการเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสัดส่วนของกากถั่วเหลืองที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกและไม่ทำให้น้ำเสียมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาดุกที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมกากถั่วเหลืองในสัดส่วนต่างๆ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำจากการเลี้ยงปลาดุกด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมกากถั่วเหลืองในสัดส่วนต่างๆ จากการศึกษาพบว่า สูตรอาหาร 60:40 (อาหารสำเร็จรูป:กากถั่วเหลือง) ทำให้ปลาดุกเจริญเติบโตได้มากที่สุด พบว่าสูตรอาหาร 60:40 (อาหารสำเร็จรูป:กากถั่วเหลือง) เป็นสูตรที่ทำให้คุณภาพของน้ำดีมากที่สุด ซึ่งเกษตรกรรมสามารถนำเอาสูตรอาหารเหล่านี้ไปใช้เลี้ยงปลาดุกในชีวิตประจำวันได้ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงปลาดุก นอกจากนี้แล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกากถั่วเหลืองที่ยังเหลือใช้อีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก ปลาดุกเป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนมากเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย อีกทั้งกากถั่วเหลืองเป็นวัสดุดิบจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย และมีโภชนาการทางด้านโปรตีนสูง ดังนั้นการที่ผสมกากถั่วเหลืองลงไปในอาหารสำเร็จรูปเพื่อเลี้ยงปลาดุกจึงไม่ทำให้น้ำเสีย